ApiqqutaugayusuutUkua Inuit Sanaguaqtiit nunaqaqtut iluani Ontario pinayugunaqpaat takvangat Sutaarutiit?

Aakka, Inuit sanaguaqtiit kisiani nunaqaqtut silataani Ontario pinayugunaqtut; Inuk sanaguaqti nunaqaqtuq Ontatiomi, kisianilo taimaaktauq taapkua ajigiimik taimaaktauq piviqaqtitauvut pinayuklutit taapkunuga Ontario Sanaguaqtulirijit Katimajiginut nunaqqaqaaqsimayut sanaguaqtiginut piqutitaarutiksanut kiinauyanik.


Pinayugunaqpunga ajigiingitunut taimatulirijunuttauq?

Aakka, tukisiyunnagitutit pinayugutiknik ajigiingitunut taimaitulirijunuttauq. Atii niquaqlugu naliak naamalaaguyuq kinguumagiyaqnut.


Ukiura atuutivaa pinayuklunga Kajungiqsaut?

Tamaqmik pinayuktut ukiuqaqlutik 18-nik pititauyunaqtut tamaninut taapkua atayut Kajungiqsautimut.

 

Kiuyauniaqpunqa pinayugutiga pijutigilugu kiinauyaqtaatitauniaqmagaqma obvaluunniit aakka?

Ii, naliatuinnaq pinayugutiit angiqtauguni angitaungikuniluunniit, Inuit Sanaguaqtulurijikut timinga iliknut. Atii qauyimaniaqputit taapkua tamaqmik Inuknut, silatitini, Pinasuaqatigiiktunut Qauyisaqniq Katimayiralaagit qimiruaqniaqtut pinayugutiknik ammalu isumaliuriniaqtut kiinauyaksaqtaarunamagaapit. 


Kiusiviksaqaqpunga Pinayugutit piliriariyauniganut?

Ii! Kayugiqsaivugut kiusiquyiluta tamainut pilirititijutigiyatinut taakualu pinayugutit ammalu qauyisaqtaujusinga.Iliniaqtit pinayugunaqpat?

Ii, iliniaqtit pinayugunaqtut, kisiani ikayuusiariiqsimangituq iliniatunut taimalu kiinauyait aturunagitut iliniarumayaqnut akiliijutigilugit. Nakit Ikayurunaqtunik ovannik pitaqaqpa titiraliruku pinayugutiga?

Ikayuutiksaqaqtut qarisauyaqaqviktigut, taapkualu ikayuutit qauyimatitiyut pitaqarilutik. Uqaqvigiyunaqtaitauq pilirititijutauyunut sanayi qanuq titiraqtiarunaqmagaaqpit pinayugutigiyaqnik. Qanga qautiniaqpunga taapna pinayugutiga angiqtaunmagaat?

Pinayuktut qauyiniaqtut 4 pinasuarusit aniguqpata pinayugutit isulivinga. Pinayugunaqpunga Kajungiqsaut kiinauyaksaqmit ammalu Kanataup Katimayigit Sanaguaqtuliriniqmut Pinguaqtuliriniqmut kinauyaksaqaqtitivaat ajiginut taapkua piliriaguyunut?

Ii, taimalu piliriayiyait kiinauyaqtuutiksanganik titiraqsimatiaruni qanuq kiinauyait taapkunangat Kajungiqsaut kinauyaksangit akilisuutauniangitut atuqtauniaqnigit taapkualu tuksiraqtausimangitunut Kanata Katimayigit Pinayugutiginit.