Kajungiqsaut Kiinautaksangit

 

Kiinauyaksagit nutaaq kiinauyaksagit tuuraqtut ajungitiaqtunut ikajuutiksanut Inuknut sanaqataqtunut sanaguaqtuliriniqmi. Pivaliatitiqatigiit Kanatami Katimajingit Sananguaqsimajunut Pinguaqtuliriniqmulu, Kajungiqsaut kiinauyaksangit pijunaqtasi, Inuknut atuutiqaqtunut kiinauyaksait taapkualu ikayuqtunut Inuit sanatuyut pilirijutiksanginut amisunut ammalu ajigiingitunut kayugiqsautiksanik – piluaqtumik sivuliqpaamik pinayuktunut. Kajungiqsaut kiinauyaksangit atuutiqaqtuq nakminiq-aulatijutiksanut, sanayunaqsititivalianiqmut ammalu naamanatsiaqmat kinguumagiyaq kayusititumayaqnut, pirurutiksanut, ammalu aaqiksiniq tamainut inuup atuqniaqtanginut sanaguaqtuliriniqmi.    

Ukua Inuit Sanaguaqtulirijikkut Tunngavingat upigusuktuq ikayurunaramik Inuknik sanatujunik ajungitiaqtunik tamauna Kajungiqsaut ammalu angiyumik kayugiqsaivugut pinayugunaqtunik qanutuinnaq sanatuyut kiinauyaliurutiksanginut pinayuquyavut!

 
 
 
 

Kiinauyaksait Ukunangat

Sutaarutit
Isulivinga: Naggajat December 11, 2023 @11:59 Unnukut pinaknagani siqiguyangat
Pinayugutit kiinauyaksanik maana matuyuq.

Sanarutitaarunaqtutit ammalu sanajutiksaqtaarunaqtutit tamakkua sivuliqpaangani pijaqnigituuyut sanasuunut atuqataqtangit kisuliurumalutik nutaanik. Sutaarutit aakiqsuijutauyunaqtut Inuit Sanaguaqtulirijikkut Tungavungatnut pinasuaqatauyunit taapkutigut Sanaguaqtuliriniqmut Pinguaqtuliriniqmuly Katimayit Nunaqaqqaaqsimayut Saqititunaqtanginut Kisuksanginut kiinayyaksaq ammalu piviqaqtitiniaqtuq sanaguaqtinik kiinauyaqaqtilugit niuvirunaqniaqmatta. Kiinauyaksaq $500 ovaluunniit $1,000 piyaununaqtut ammalu nutaat sanaguaqatalisaaqtut ajauqpavut kayugiqsajavut pinasuqulugit.  

Nunaqaruvit iluani Ontario, Atii pinayugit Ontario Sanaguaqtuliriniqmut Pinguatuliriniqmulu Katimayit. 

 

Iniqarvik
Pinayugutit kiinauyaksanik maana matuyuq.
Isulitniaqtuq: Nakgatya January 29, 2024 @ 11:59unnukkut, Kanaknagani siqinguyagattigut 

Tamaqmik sanaguaqtit iniqariaqaqtut, isumaksaqsiuqviqaqlutik ammalu tukisinashukviqaqlutik. Iniqarvik tunisisimavuq Inuknut sanatujuutinut qanuritutuinaqnut kiinauyanik ikayuutiksanut qauyisarutiksangunut, qanuiligayunaqtunut qauyinasugutiksanginut, pigiarutiksanginut ammalu pijariiqsijutiksanginut nutaanik sanayaksanginik, ovaluunniit sivuniksanttini aaqiksimayanginut sananiaqtani. Akikittunut tuksirautit tamainik qanutuinnaq sananiaqtut angiqtauqataqtut kiinauyaksanik imannautigiyuq $3,500.

 

Turaagaq
Pinayugutit kiinauyaksanik maana matuyuq.
Isulitniaqtuq: Nakgatya January 29, 2024 @ 11:59unnukkut, Kanaknagani siqinguyagattigut 

Turaagaq una sanasimayuq taapkua anginiqsanik sanayauyunut ammalu ikayurunaqtut saqititivigilugit sanattiaqsimayunik takuyauyunaqtunik inuusiqmi. Tuksirautit nakituinnaq tamainnit angiqtauniaqtut kiinauyaksanik utirunagitunik $5,000, $10,000, obvaluunniit $15,000. Sivuliutiyauniaqtut tuksirautit taapkua takutitiyut saqiyaaqtuksanik ammalu aaqigutiyut tamainut manisautitigut aulutiyatit. 

 


Pititauyunaqtut Imailiurutauyunut

Ukua ataani imailiurutauyut qanuiliurutauyut pititauyunaqtut takvuuna Sutaarutit: 

 • Niuvirutiksat sanaguatauniaqtunik ammalu piqutinik, tamakualu angunasuktit nuatiniaqlutik nunamiutaqnit.
 • Aularutiksat akiginut nuatiniaqlutik nunamiutaqnit.
 • Akiliutiksat akiginut aulaqtinialugit ovaluunniit tikititiniaqluni sanaguarutiksanik ammalu piqutinik.

Naliatuinnaq katingayuq ataani titiraqsimayut qanuiliurutit pititauyunaqtut taapkutigut Iniqarvik ammalu Turaagaq:

 • Sanalugit ammalu piyariirasugialit sanayatit 
 • Atuqtuarutit sanavinnut inigiyaqnut
 • Piyariuqsatitijutit ovaluunniit iliniaqtitijutit sanaguarunaqsiniaqmatta
 • Sanatuyunut kayugiqsautiksanginut
 • Saqititijutiksanut sanaguaqsimayunik
 • Niurutiksanginut sanaguaqsimayani saqiyaaqtinialugit ovaluunniit takujaksautiniaqlugit
 • Ilaujutiksanut sanaguaqtit qanuiliuqtitautilugit tamakua sanaguaqsimayunik saqiyaaqtitiniq ovaluunniit iniqaqtitiniq
 • Aakiksuinniq sanaguaqtinut qarisauyaqaqvinginut ovaluunniit titiqaqutiksanginut
 • Uqalimaagaqmuaqtaujutiksanut ovaluunniit nakminiq-titirarutik suuqlu uqalimaagaq, iliniarutit, taiguusiliriniq,uqalimaagaksanut, asiginulu.

 

Immanna Pinayugunaqtutit

Pinayugutit angiqtauniaqtut aulaqtitauyut qarisauyakkut, sikayukkut ammalu uqaluutikkut qalunauyaqlutit ammalu inuktuut uqalaklutit. Tamaqmik inukktituulitikiqaqtut taapkutigut Inuit Sanaguaqsimayunit Tunngavingat. Takuyunaqtatit pinayugutit tatatirialit tukisinaqsititisimayut nalunaiyattiaqsimalutik.

Tukisiyunnagitutit pinayugutiknik ajigiingitunut taimaitulirijunuttauq. Atii niquaqlugu naliak naamalaaguyuq kinguumagiyaqnut.

Ilissinnik ikajurumavugut kiinajanik tuksiraqtassinnik pijunnattiarunnarniarassi sanaugaliurniarussi! Uva ukua ikajurutigijunnarniaqtasi titiralirussi pijunnautinik. 

Ikajurutiksat

 

 

Pinayuktit Tuniyauyunaqtut

Una Pilirititijutauyuq matuingayuq Inuknut taapkualu piliriinasuut sanainasuut sanaguaqtuliriniqmi. Kayugiqsaivugut pinayuquyiluta tamainik piliriarivaktanginut ammalu iliniarutiksanginut iqanaiyaariniaqtamiknut nakliannituinnaq, una naamanaaqsimattiaqtuq sivuliqpaamik pinayuktunut. Pititauyunaqtut ajigiingitunut kiinauyaksaqtaaqviqaqtunut ammalu pinayuktut tikiutisimayariaqaqtut pititijunaqtut tangininut. Atii takuguk pinayuguti tatatirialik ajungititaukmagaaqpit nalunaittiaqsimayut.

 
 

Qaujisaqtaujusinga

Silatitinigaaqtut, tamaqmik-Inuknut Pijunaqtunut Qaujisaqtit Katimajiralaat ukualu katimajiqaqtut nakituinnaq kisulirijituinaqnit ammalu asiginik piliriviqaqtut iluani anginiqsauyut Inuit sanaguaqtinut qauyisattiaqniaqtut pinayugutigiyaqnik. 

Qaujisarutinik Maliktaujuksanik

Kingunitini sanaqatigilauqsimayavut Qauyisaqlluta

Katimajinguqatauyumaguvit pinayuktunut qaujisaqaqtaqtut taapkunuga Inuit Sanaguaqtulirijikkut Tungavingatta Pilirititijutinginut? Pinayugit oblumi!

 
 


Kingunitini Pinayuknikut

2023

 


Katimallutik ilinniaqtittiniq

Ilisarniq: Pinasugunnaqpusi kajungiqsaut tunniqusianik kiinaujanik
 
 • Kikkut pinasugunnaqpat
 • Atuqtaungaarunnaqtut tunijaujjutinik
 • Pimmariujut isulivviksait
 • Qanuittumik ikajuqtaujunnarutinik pijunnaqpisi
 • Niruarniq maliktajuksanik ammalu pilirijjusinik 
 
 


Apiqutiksaqaqpiit? Tukisigiakannirunaqtutit ammalu Ikayuqtaulutit una uqaqvigilugu:

Kyle Aleekuk
Pilitititijutauyunut Sanayi
647.498.7717 pitugutaa 115
kaleekuk[at]inuitartfoundation[dot]org

Tusaayiqarunaqtutit tukisititauyumaguvit ovaluunniit tuksiraqlutit Inuktituurumalutit. Atii iniqaqtitilutit iqanaiyaqtit iliknut kiuniaqmat apiqutiknik ovaluunniit iniliuriniaqmat uqalakvigiyunaqniaratigit tusaajiqaqluta.

Apiqqutaugayusuut